Hỗ trợ gọi ngay

0903 666 937 - 0932 783 669

Địa chỉ cửa hàng

Tầng 1 Số 69 Trần Thị Nghỉ, Gò Vấp
Tầng 1 Số 3146 Phạm Thế Hiển, Q.8

Tu?n Nguy?n Music

Tu?n Nguy?n Music khuy?n mãi ??n 20% áp d?ng dành cho khách hàng mua hàng t? l?n th? 2 tr? ?i. D??i ?ây là nh?ng ph?n tr?m (%) khuy?n mãi theo t?ng nh?c c?:

Khuy?n mãi Piano 10%

Khuy?n mãi Piano c? 10%

Khuy?n mãi Organ/Keyboard: 10%

Khuy?n mãi Guitar: 10%

Khuy?n mãi các lo?i nh?c c? khác t? 10% tr? l?i.

Ngoài ra b?n có th? xem t?t c? s?n ph?m ?ang có khuy?n mãi t?i danh m?c S?N PH?M KHUY?N MÃI TU?N NGUY?N MUSIC ?? t?u ???c nh?c c? giá t?t nh?t th? tr??ng nhé.

M?i chi ti?t thêm vui lòng liên h? 0909 736 782 Ms H??ng, ??n v? chi?u trách nhi?m Voucher gi?m giá.

0932 783 669